[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000201
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การทดสอบประสิทธิภาพของการอบแห้งผลิตภัณฑ์กาบหมากด้วยพาราโบล่าโดม
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
The test efficiencdy of betel palm bract product drying with parabola dome.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริหล้า (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 50)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน