[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000203
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำข้อสอบแบบอัตนัยวิชากฎหมายล้มละลาย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. ดร. เยาวพา กองเกตุ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน