[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000204
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูยุคประเทศไทย 4.0 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
Factor Affecting Professional Learning Community of Teacher Toward Thailand 4.0 in Secondary Schools, Loei Province.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน