[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000206
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
แนวทางการส่งเสริมจัดการทุนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. ดร. พรกมล ระหาญนอก (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน