[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000208
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
แนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WiL) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
Model development guideline for Educaitonal Management of Work-Integrated Learning (WiL) of Communication Arts Program, Loei Rajabhat.
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 50)
2. ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20)
3. นางสาว พิชญา ขุนศรี (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 30)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน