[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000211
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์แบบครีบ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
An Invention of a Hybrid Dryer:A Combiantion of a Solar Dryer and a Finned Heater.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย โปธิ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ดาวงษา (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 40)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน