[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000212
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ความสามารถด้านนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร:การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
Strategic Innovation Capability Influencing on Organizational Sustainability : An Empirical Study of Automobile Businesses in Thailand.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน