[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000213
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการแนะแนวคณะครุศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
A study of the need for Undergraduate, Department of Guidance Psychology, Faculty of Education, of Mathayom Suksa6 students in the service area of loei Rajabhat University.
นักวิจัย
1. ดร. กรวิกา สุวรรณกูล (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40)
2. นางสาว ปารีญา ราพา (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 30)
3. นาย อภิเดช โยชน์เยื้อ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 30)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน