[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000215
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาวิชาชีพครู
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. นางสาว ปารีญา ราพา (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
--
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน