[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000218
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเลย เรื่องทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. ดร. กรวิกา สุวรรณกูล (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน