[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000220
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
อิทธิพลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในชุดดินเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
Influence of Spacing on Growth and Yield of Napier Pak Chong 1 Grass in Loei Soil Series.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน