[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000221
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
Effect of Chemical Fertilizer and Dride Azolla Application on Growth of Kailaan.
นักวิจัย
1. ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน