[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000222
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การใช้ประโยชน์จากไผ่ของชุมชนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
Bamboo Utilization of Community in Watershed Loei Areas, Mueang District, Loei Province.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน