[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000223
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
โมเดลการเรียนการสอนและฝึกอบรมหุ่นยนต์สำหรับแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
The Learning and Training Model of Robot Tournament for Office of the Basic Education Comission.
นักวิจัย
1. นาย อุดมพล นาอุดม (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน