[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000225
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน