[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000239
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. อาจารย์ ปิยาพร อภิสุนทรางกูร (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน