[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000254
ปีงบประมาณ
2555
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสิถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ: สิถิติเชิงพรรณนาและสิถิติเชิงอนุมาน โดยวิถึการสอนแบบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS for Windows)
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว คัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน