[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000258
ปีงบประมาณ
2555
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของสารประกอบ Ba-K-SI-Ca-P-0
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นาย วัชรินทร์ เดชกุลทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน