[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000267
ปีงบประมาณ
2555
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักธรรมาธิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ สุขสมบูรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน