[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000271
ปีงบประมาณ
2555
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
วิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน