[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000272
ปีงบประมาณ
2555
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การศึกษาผลการแช่น้ําต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารแกมมาแอมิโนบิวเทริกแอซิด(GABA) ในข้าวไร่งอกกล้อง
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว นภัสสร วงเปรียว (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน