[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000273
ปีงบประมาณ
2555
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การคู่เข้าของผลเฉลยสําหรับปัญหาของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น โดยระเบียบวิธีการทําซ้ําแปรผัน
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน