[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000274
ปีงบประมาณ
2555
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การจัดการระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน:ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ตําบลชัยพฤกษ์ อําเภอเมือง จังหวัดเลย กับกลุ่มทอผ้าบ้านศรีอุบล ตําบลกุดแห่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน