[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000275
ปีงบประมาณ
2555
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การศึกษาการวัดอัตราการผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วย Current Pulse Response
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นาย สมชาติ โสนะแสง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50)
2. นาย ยงยุทธ วิทูธีรศานต์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 50)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน