[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000293
ปีงบประมาณ
2555
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5306 เรื่องการวิเคราะห์งานโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : ซิปปา โมเดล
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว อภิรดี คำไล้ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน