[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000295
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การสร้างแบบฝึกหัดกีตาร์คลาสสิกจากเทคนิคการบรรเลงของฟรานซิสโก ทาร์เรกา ในยบทเพลงคาปริชโซอาหรับแกรนโคตา และเอลคานาวอล เดอเวเนเซีย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นาย ชานน สืบสม (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน