[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000296
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว พันธ์ทิวา กระจาย (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 80)
2. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 20)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน