[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000297
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การสำรวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสวนห้อม ตำบลป่วนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40)
2. ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 15)
3. ดร. มธุรส ชลามาตย์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 15)
4. นางสาว นรุวรรณ อยู่สำราญ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 30)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
--
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน