[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000299
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาระบบรู้จำลายมืออักษรภาษาไทดำด้วยการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้ Deep belief network เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทดำ ชุมชนวัฒนธรรมไทดำ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60)
2. นาย ตันติกร โนนศรี (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 40)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน