[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000303
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายนอก
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว มัสยา ราชวงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 80)
2. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. นาย ตันติกร โนนศรี (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน