[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000304
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายนอก
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
นโยบายการค้าและการลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแหล่งทุนวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)งบประมาณ 410,382 บาท (ร้อยละ 30 จากทุนวิจัย 1,367,940 บาท, จำนวนนักวิจัย 3 คน) นักวิจัย นายอนุชา วิลัยแก้ว = สัญญาตามรูปที่ถ่ายครับ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นาย อนุชา วิลัยแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน