[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000305
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
แผนงาน การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย จำนวน 225,342 บาท
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60)
2. ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. นางสาว สุธาสินี ราชเจริญ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
4. นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
5. นางสาว ปัจจรี ศรีโชค (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน