[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000306
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
เรื่องที่ 1 การสังเคราะห์วรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านของจังหวัดเลย จำนวน 195,547 บาท
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50)
2. นางสาว ปัจจรี ศรีโชค (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 50)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน