[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000307
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
เรื่องที่ 2 รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย จำนวน 228,411 บาท
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60)
2. นางสาว สุธาสินี ราชเจริญ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 40)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน