[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000308
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายนอก
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
กระบวนการพัฒนาเยาวชนด้านความรู้เข้าใจ ฯ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง ฯ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ดร. พนิตศรี ศรีเชื้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70)
2. อาจารย์ วิทย์ มะลิต้น (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
5. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน