[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000352
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายนอก
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ฯ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัสวี บุราณศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60)
2. นาย ยรรยงค์ พานเพ็ง (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 40)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน