[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000396
ปีงบประมาณ
2558
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเกษตรกรไร่อ้อยในอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว วีระนุช แย้มยิ้ม (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน