[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000409
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายนอก
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ฯ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว ธนาพูน วงค์ษา (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70)
2. นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 30)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน