[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000413
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายนอก
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ฯ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50)
2. นาย ญาณเวทย์ เหมือนพร้อม (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 25)
3. นาย บุคลากร สมไสย (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 25)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน