[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000416
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายนอก
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ฯ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ดร. วชิราภรณ์ สังข์ทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50)
2. ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 50)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน