[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000748
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐาน : กลุ่มจักสานและกลุ่มไหมพรม บ้านหินสอ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
4. นาง ณัชชา สมจันทร์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน