[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000752
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนฐานรากบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว Skywalk
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
4. นาย มนตรี คำวัน (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน