[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000846
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ฟ้อนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ดร. สรินทร คุ้มเขต (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 80)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน