[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000847
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าตีนจกไทเลย สู่กระบวนการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษา
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 80)
2. ดร. สรินทร คุ้มเขต (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน