[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000851
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ดร. โศจิวัจน์ เสริฐศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 75)
2. นาง เตือนใจ ศรีเกษม (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. นางสาว เสาวภาคย์ สุวรรณชาติ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
4. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
5. ดร. ศิริพร ศรีจันทะ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน