[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000893
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ผลของการสอนกลวิธีการประเมินตนเองต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 0)
2. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
3. นางสาว พักตร์พิมล กำเนิด (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
4. นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
5. นาย อภิชา ปลัดกอง (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
7. ดร. อนุภูมิ คำยัง (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
8. ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน