[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000894
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
กลยุทธ์การสร้างสรรค์อาหารจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการจัดการท่องเที่ยวบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นาย วิระ อิสโร (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 0)
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
3. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน