[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000901
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
แนวทางการพัฒนารูปแบบการการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. นางสาว ปรียาพร อมรหิรัฐวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30)
2. ดร. วิศิษฐศิริ ชูสกุล (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 20)
3. นางสาว อลิสา โวหารกล้า (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 20)
4. ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
5. นาง รภัสสา ชาติกุล (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
6. นางสาว วรากรณ์ ใจน้อย (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน