[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000903
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
ผลของการใช้กากปลาร้าเป็นแหล่งแคลเซียมต่อสมรรถนะการผลิตไข่
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. นาย ศรุติวงศ์ บุญคง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน