[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000906
ปีงบประมาณ
2563
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
-
นักวิจัย
1. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10)
2. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
4. นาง เหมวดี กายใหญ่ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
6. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
7. นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
8. นางสาว อภิรดี คำไล้ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
9. ดร. ตะวันรอน สังยวน (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
10. นาย รวัฒน์ มันทรา (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
11. นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน